Underhåll

Innehåll

Ansvar
Underhållsplan
Underhåll av grönytor
Underhåll av hårda ytor
Underhåll av fastigheter
Underhåll av lekplatsen

Ansvar

Persikans samfällighetsförening ansvarar för ledningar (färsk-, spill- och dagvatten) mellan tomtgränsen (gränsen till kommunens mark) och fram till den enskilda fastigheten.  Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för underhåll av den egendom och infrastruktur som tillhör fastigheten. Fastighetsägaren är också ansvarig för ev skador på fastigheten eller samfällighetens egendom som beror på utrustning eller bristande underhåll inom fastigheten. Exakt vad som tillhör samfälligheten definieras i Persikans GA beslut, Läs mer om dessa här: https://persikan.se/stadgar/

Undantag:
För underhåll av grönytorna har vi på Persikan gjort vissa avsteg från ansvarsprincipen ovan (se de gulmarkerade områdena nedan). Vi har valt att underhålla delar som ligger på kommunal mark, eftersom kostnaderna är små, trivseln ökar och riskerna för ansvarsrelaterade problem är minimala. Vi har bedömt att risken för personskador är mindre om vi sköter underhållet.

I övrigt syftar nedanstående text att klargöra underhållsansvaret enl GA besluten, som bitvis kan vara svårtydda, för våra medlemmar. Om beskrivningen skulle avvika på någon punkt, så är det ansvarsprincipen enl ovan som gäller

Trivsel
https://persikan.se/trivselforeskrifter/

Underhållsplan

Underhållsplanen ligger under Ekonomi och planering (endast medlemmar). 

Underhåll av grönytor

Gul markering:
Växter ligger på kommunens mark. Persikan underhåller på egen bekostnad. Större arbeten görs efter avstämning med kommunen

Grön markering:
Växter ligger på Persikans samfällda mark och underhålls av Persikan. Kontakta Persikan om ni har synpunkter på växtlighet inom de gröna markeringarna

Lila markering:
Originalplanteringar:
Växter på samfälld mark där vi uppmuntrar  underhåll av närmaste fastighetsägare i samråd med grannar och Persikan. I de fall växtligheten överensstämmer med originalplanteringen kan Persikan underhålla om fastighetsägaren så önskar. Kontakta i så fall vaktmästeriansvarig i styrelsen. Originalplanteringar på samfälld mark som bedöms skadlig för samfälld egendom åtgärdas av Persikan. Vi uppmuntrar medlemmarna att vara observanta och påtala ev risker för styrelsen

Av fastighetsägare modifierad plantering:
All plantering som görs i omedelbar anslutning till fastigheten på samfälld mark skall göras i samråd med grannar och Persikans styrelse. Exempel på sådan plantering är nya rabatter i anslutning till atriumgården på förrådets utsida. I de fall växtligheten på samfälld mark modifierats, av fastighetsägare, från originalplanen är det fastighetsägaren som bekostar underhåll, även om tidigare fastighetsägare gjort modifieringar. Med modifiering menas större ändring och inte underhåll av växtlighet enl planen. Persikan kan begära att fastighetsägaren återställer icke-original växter om växtligheten inte underhålls eller bedöms vara skadlig för egendom som inte tillhör den enskilda fastighetsägaren. Detta gäller även för växter på privat mark, som hotar samfälld egendom (tex garage tak)

Privat egendom på samfälld mark:
Prata med berörda grannar först och därefter med styrelsen. Skador på person, egen, annans eller samfällighetens egendom orsakade av privat egendom är ägarens ansvar oavsett om det medgivits eller ej. Exempel på egendom är studsmattor och cyklar samt bilar uppställda på icke avsedd plats

Röd Markering
Mark som tillhör och underhålls av kommunen

Gräsytor:
Samtliga gräsytor mellan huslängorna underhålls av persikan

Underhållsavtal med kommunen
Periodvis har Persikan haft muntliga överenskommelser med kommunen att vissa ytor som tillhör kommunen (gul och röd markering) underhålls av Persikan men bekostas av kommunen. Detta har skett genom årsvis vidarefakturering av de kostnader Persikan haft. 

I nuläget har vi inget sådant avtal och ingen vidarefakturering kan göras

Underhållsavtal med Samhall
I det avtal vi har med Samhall ingår underhåll av buskar, gräs, planteringar och rabatter som tillhör persikan (Grön markerat) och det gulmarkerade området runt lekplatsen.
Buskaget längs cykelvägen väster om persikan tillhör samfälligheten, men Samhall håller bara efter bredden av buskaget, så att det inte växer ut över cykelvägen. Höjd på buskaget och ogräsrensning ansvarar respektive fastighetsägare för. 

Samhall underhåller även den gulmarkerade bokhäcken längs Äpplehagen. Vid utfarterna från gårdarna skall höjden på bokhäcken tas ner extra mycket, så att fri sikt uppnås. Kostnaden för klippning och ogräsrensning av häcken längs Äpplehagen täcks av ett tilläggsavtal med Samhall och faktureras separat.

Klippning av träd, ss linddungarna, ingår inte i avtalet med Samhall utan ombesörjs av styrelsen enligt underhållsplanen. Samhall håller dock ett öga på träden och påtalar underhållsbehov. Äppleträden på lekplatsen underhålls av kommunen. 

Underhåll av hårda ytor

Persikan underhåller alla hårda ytor som tillhör samfälligheten. Trottoarer och cykelvägar runt området tillhör kommunen och underhålls inte av Persikan. Tex underhålls gången närmast husen längs Äpplehagen av samfälligheten, medan cykelvägen jämte underhålls av kommunen. Gårdsplaner och parkerings platser tillhör persikan och underhålls av persikan. 

Underhåll av fastigheter

Under framtagning.

  • Beskriv ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare (grannar) inom samfälligheten. “Vem målar vilken vägg” och hur stämmer det med det formella ägandet/ansvaret
  • Förtydliga att gavlarnas ansvar är fastighetsägarens (enl GA)
  • Förtydliga skyldigheten att underhålla VA anläggningar inom fastigheten så så att samfällighetens anläggningar inte skadas
  • Förtydliga kabel TV nätet
  • Förtydliga Garage (enl GA)

Underhåll av lekplatsen

Under framtagning.

  • Historik
  • Nuläge