Underhåll

Innehåll

Underhållsplan
Underhåll av grönytor
Underhåll av hårda ytor

Underhållsplan

Underhållsplanen ligger under Ekonomi och planering (endast medlemmar). 

Underhåll av grönytor

Gul markering:
Växter ligger på kommunens mark. Persikan underhåller på egen bekostnad. Större arbeten görs efter avstämning med kommunen

Grön markering:
Växter ligger på Persikans samfällda mark och underhålls av Persikan. Kontakta Persikan om ni har synpunkter på växtlighet inom de gröna markeringarna

Lila markering:
Växter på samfälldmark där vi uppmuntrar  underhåll av närmaste fastighetsägare i samråd med grannar och Persikan. I de fall växtligheten överensstämmer med originalplanteringen kan Persikan underhålla om fastighetsägaren så önskar. I de fall växtligheten avviker från originalplanteringen är det fastighetsägaren som bekostar underhåll. All plantering som görs i omedelbar anslutning till fastigheten på samfälld mark skall göras i samråd med grannar och Persikan. Persikan kan begära att fastighetsägaren återställer  om växtligheten inte underhålls eller bedöms vara skadlig för egendom som inte tillhör den enskilda fastighetsägaren.

Röd Markering
Mark som tillhör och underhålls av kommunen

Gräsytor:
Samtliga gräsytor mellan huslängorna underhålls av persikan

Underhållsavtal med kommunen
Persiodvis har Persikan haft muntliga överenskommelser med kommunen att vissa ytor som tillhör kommunen (gul och röd markering) underhålls av Persikan men bekostas av kommunen. Detta har skett genom årsvis vidarefakturering av de kostnader Persikan haft. 

I nuläget har vi inget sådant avtal och ingen vidarefakturering skall ske

Underhållsavtal med Samhall
I det avtal vi har med Samhall ingår underhåll av buskar, gräs, planteringar och rabatter som tillhör persikan (Grön markerat) och det gulmarkerade området runt lekplatsen.
Bustaget längs cykelvägen väster om persikan tillhör samfälligheten, men Samhall håller bara efter bredden av buskaget, så att det inte växer ut över cykelvägen. Höjd på buskaget och ogräsrensning ansvarar respektive fastighetsägare för. 

Samhall underhåller även den gulmarkerade bokhäcken längs Äpplehagen. Vid utfarterna från gårdarna skall höjden på bokhäcken tas ner extra mycket, så att fri sikt uppnås. Kostnaden för klippning och ogräsrensning av häcken längs Äpplehagen ingår inte avtalet med Samhall, utan faktureras separat.

Klippning av träd, ss linddungarna, ingår inte i avtalet med Samhall utan ombesörjs av styrelsen enligt underhållsplanen. Samhall håller dock ett öga på träden och påtalar underhållsbehov. Äppleträden på lekplatsen underhålls av kommunen

Underhåll av hårda ytor

Persikan underhåller alla hårda ytor som tillhör samfälligheten. Trottoarer och cykelvägar runt området tillhör kommunen och underhålls inte av Persikan. Tex underhålls gången närmast husen längs Äpplehagen av samfälligheten, medan cykelvägen jämte underhålls av kommunen. Gårdsplaner och parkerings platser tillhör persikan och underhålls av persikan. 

Underhållslogg

En logg över genomfört underhåll finns HÄR