Stadgar

Anläggningsbeslut

Persikans Samfällighetsförening 1 – Registrerutdrag från samfällighetsregistret (lantmäteriet) per 230927

För Persikan finns följande Anläggningsbeslut:

  • GA1 – (reg utdrag 231113): Grönområden, förbindelseleder, gårdsutrymmen, lekplatser, gårdsbelysning, Garage, parkeringar, soprum, centralantennsanläggning med ledningar.
  • GA2 – (reg utdrag 231113): Vattenförsörjningsanläggning med avhärdningsaggregat. 1987 lades dag-, spill- och dräneringsledningar till det ursprungliga anläggningsbeslutet från 1967.
  • GA 3: (reg utdrag 231113) Anläggning för laddning av elbilar

Historik:

Stadgar 2020

Stadgar för PERSIKANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1
enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).
Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Persikans Samfällighetsförening 1.
Föreningens organisationsnummer är 716438-7214.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Persikan ga:1 och ga:2 enligt anläggningsbeslut
1967-04-07 som meddelats via förrättning dnr Mk 3 64/86.

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål
nämligen utförande, underhåll och drift av anläggningarna.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under§ 2. Medlemmar är ägarna till fastigheterna Persikan 2-52 och de har lika andelstal i ovannämnda två samfälligheter.

§ 5 STYRELSE, säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lunds kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.

§ 6 STYRELSE, val
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska två ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt
konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 8 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom
samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som inte ersätter frånvarande styrelseledamot, bör närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 STYRELSEN, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar, dock lägst tre, av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning.
En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om beslutet.
Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett sammanträdet i stället för ordföranden.

§ 9 STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessa andelstal och ägare.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en auktoriserad revisor och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari -31 december.

§ 12 UNDERHÅLLSPLAN OCH UNDERHÅLLSFOND
Styrelsen ska upprätta underhållsplan för renovering och förnyelse av anläggningarna.
Underhållsplanen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas
storlek ska kunna bedömas. Fondavsättningar ska möta utgifterna i planen.
Fondavsättning till underhållsfond får endast tas i anspråk för utgifter som finns i planen.

§ 13 LIKVIDA MEDEL
Föreningen skall hålla tillräckliga likvida medel tillgängliga för att kunna täcka oförutsedda större
kostnader. Pengarna ska placeras på bankkonto som har statlig bankgaranti. Riktmärket är att likvida medel minst uppgår till 10 basbelopp.

§ 14 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra stämma när den anser att det behövs.
I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 15 KALLELSE TILL STÄMMA
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom skriftlig underrättelse.
Kallelse ska ske senast 2 veckor före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i
14 § finns tillgängliga.
Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftlig underrättelse.

§ 16 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 17 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas.
1. prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. fastställande av röstlängd
3. val av ordförande för stämman
4. val av sekreterare för stämman
5. val av två justerare, tillika rösträknare
6. fastställande av dagordning
7. styrelsens berättelse och genomgång av underhållsplan och användning av underhållsfond
8. revisorns berättelse
9. ansvarsfrihet för styrelsen
10. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
11. ersättning till styrelsen och revisorerna
12. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
13. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
14. val av revisor och revisorssuppleant
15. fråga om val av valberedning
16. övriga frågor
17. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 10 och 17 behandlas.

§ 18 DISPOSITION AV AVKASTNING
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 19 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.
Ifråga om omröstning med mera gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud med mera som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon har begärt det.
Ett beslut som strider mot SFL, annan författning eller mot stadgarna får styrelsen inte verkställa.

§ 20 STADGEÄNDRING
Ett beslut om ändring av stadgar är giltigt om det har fattats på två på varandra följande ordinarie
föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på
beslutet.

§ 21 FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§ 22 ORDNINGSREGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN
Utöver dessa stadgar finns en uppsättning ordningsregler som gäller för föreningens medlemmar och för styrelsen. Syftet med dessa regler är att öka och bibehålla en god trivsel i området.
Medlem kan lämna förslag på nya regler, ändringar i eller borttag av befintliga regler till styrelsen.
Förslagen lämnas och hanteras som motioner, jfr § 16 ovan.
Beslut om fastställandet av en ny regel, ändring i eller borttag av en befintlig regel fattas vid
föreningsstämma. För sådant beslut krävs 2/3-dels majoritet.
Förändringsförslaget måste finnas tillgängligt för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före stämman. Vid stämman tillåts att regelförslagets lydelse modifieras i viss utsträckning, men den
ursprungliga intentionen ska finnas kvar. En förteckning över gällande regler skall hållas av styrelsen och utdelas till föreningens medlemmar.

§ 23 PROTOKOLLJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits av föreningsstämman 2020-05-27.
Registrerat av Lantmäteriet 2021-02-16. SFR2020-06461 2020-09-10_3