VVS underhåll

Ansvar

Persikans samfällighetsförening ansvarar för ledningar (färsk-, spill- och dagvatten) mellan tomtgränsen (gränsen till kommunens mark) och fram till den enskilda fastigheten.  Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för underhåll av den egendom och infrastruktur som tillhör fastigheten. Fastighetsägaren är också ansvarig för ev skador på fastigheten eller samfällighetens egendom som beror på skador inom fastigheten. Exakt vad som tillhör samfälligheten definieras i Persikans GA beslut, Läs mer om dessa här: https://persikan.se/stadgar/

2018

Kontroll 2018: Ordinarie uppföljning enl plan
(kontroll & spolning: 45000kr) 

Åtgärder 2018 – 2019, efter kontroll:
(renovering: 105000kr)

2020

2018-2021 Summering

Riskanalys 2022

Spill-, dagvatten och dränering

Januari 2022 gjordes en riskanalys baserad på Puls material av en oberoende VA konsult, Bengt Mattson på ProjAB. Bedömningen kan summeras med att inga större renoveringsbehov finns inom en 10års period och rätt underhållet klarar det sig med stor sannolikhet 30-40 utan större åtgärder. Alla framtida renoveringar kan ske med sk relining och inget grävarbete kommer behövas. Rekommendationen är att vi skall fortsätta på den inslagna vägen med:

  • Video inspektion och spolning var 3-4e år, och utförande av de underhåll som framkommer
  • Tömma ytvattenbrunnar från slam vart 3e år

Mer utförliga anteckningar från mötet med Puls och Bengt Mattson finns här: Gårdsrenovering_VA_mötesanteckningar_20220127.pdf

Färskvatten

Vattenledningarna på Persikan är av polyeten (PE) och en kortare ledning i början av systemet är av PVC.
I en rapport från Svenskt vatten (svur_18-10a.pdf) kan man läsa följande:
PE – rör
PE-materialets medianlivslängd är enligt Malm m.fl. (2011b) 50 till >100 år för PE-ledningar lagda mellan 1960-talet och 1974. Rapporten slår också fast att mycket få skador har rapporterats på PE rör. Tryckprov på 65år gamla PVC rör från 30talet visade a

PVC rör
Scholten m.fl. (2016) har undersökt gas och vatten rör av PVC-U som lagts i mark under 1960- och1970-talet. Rör hämtades från 27 platser. Rören som var mellan 35–50 år gamla uppvisade inga påtaglig försämrade egenskaper. De uppfyllde kraven i den aktuella standarden för plaströr av PVC-U för vattendistribution
under tryck i mark, EN 1452-2 (2009).

Slutsats och rekommendation

Diskussion med Bengt Mattson i Mars 2022 ledde till följande slutsats:

Den svaga länken för såväl PE som PVC rör är skarvar och kopplingar. Vid arbete på gårdarna ss den planerade omläggningen av plattorna bör ledningar och skarvar samt kopplingar inspekteras. Beroende på ledningarnas status kan man besluta om lämplig åtgärd. Risken bedöms som mycket låg i dagsläget och rören har många års kvarvarande livslängd. Kanske så mycket som ytterligare 50år. Vi har inget skriftligt utlåtande om denna slutsats idag utan en sådan bör göras i samband med grävning i samband med gårdsrenovering

Vi bör dock planera för kostnaden att lägga om rören i samband med gårdsrenoveringarna

Underhålls plan av VVS

2023

Kontroll och spolning och tömning av ytvattenbrunnar
(96000 kr, budget)

2026

Kontroll och spolning och tömning av ytvattenbrunnar
(96000 kr, budget)